Dự án Sida

Dự án: Hỗ trợ quá trình xây dựng tầm nhìn của Chính phủ và lộ trình thực hiện (giai đoạn 2)

Mục tiêu tổng thể: nâng cao hiệu quả và hiệu lực thực thi công tác quản lý công của Chính phủ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu và chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường.

11/12/2012

Dự án : Nghiên cứu năng lực của Chính phủ Việt Nam (giai đoạn 1 )

Nhằm mục đích hỗ trợ cho quá trình cải cách của Chính phủ Việt Nam, tập trung vào việc thay đổi vai trò quản lý và chức năng của nhà nước. Có 2 phương pháp tiếp cận...

10/12/2012