Đoàn thể

Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức quán triệt Chỉ thị 03-CT/TW và học tập chuyên đề năm 2012 về “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”

Thực hiện Kế hoạch số 242-HD/ĐUBKH ngày 29 tháng 3 năm 2012 của Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức Hội thảo “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp” và Hội thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”, Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức quán triệt Chỉ thị 03-CT/TW và học tập chuyên đề năm 2012 “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” cho toàn thể các đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ Viện.

02/04/2013

CÔNG ĐOÀN VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CÔNG ĐOÀN VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

01/03/2013