Đoàn thể

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2010-2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2015-2020 CỦA ĐẢNG BỘ VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG (Báo cáo của BCH trình Đại hội Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020

Nhiệm kỳ 2010-2015 khóa X của Đảng bộ Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã kết thúc. Năm năm qua, Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương có nhiều biến động về cả về việc kiện toàn cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Viện lẫn số lượng đảng viên, cán bộ của Viện. Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, Đảng bộ Viện đã thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Viện lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra.

03/07/2015

Đại hội Chi bộ Văn phòng Viện, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2018

Thực hiện hướng dẫn số 30-HD/ĐUVQL ngày 19/5/2015 của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, ngày 2/6/2015, Chi bộ Văn phòng Viện, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2018. Đại hội có sự tham gia của đại diện Đảng ủy Viện, Bí thư các chi bộ trong viện cùng các đảng viên của Chi bộ Văn phòng Viện.

03/07/2015

Đại hội Chi bộ Ban Thể chế Kinh tế, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2018

Thực hiện hướng dẫn số 30-HD/ĐUVQL ngày 19/5/2015 của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, sáng ngày 29/5/2015, Chi bộ Ban Thể chế Kinh tế, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2018. Đại hội có sự tham gia của đại diện Đảng ủy Viện, Bí thư các chi bộ trong viện cùng các đảng viên của Chi bộ Ban Thể chế Kinh tế.

03/07/2015

Đại hội Chi bộ Ban Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2018

Thực hiện hướng dẫn số 30-HD/ĐUVQL ngày 19/5/2015 của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, sáng ngày 29/5/2015, Chi bộ Ban Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2018. Đại hội có sự tham gia của đại diện Đảng ủy Viện, Bí thư các chi bộ trong viện cùng các đảng viên của Chi bộ Ban Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh.

03/07/2015

Đại hội Chi bộ Tạp chí Quản lý Kinh tế, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2018

Thực hiện hướng dẫn số 30-HD/ĐUVQL ngày 19/5/2015 của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, sáng ngày 29/5/2015, Chi bộ Tạp chí Quản lý Kinh tế, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2018. Đại hội có sự tham gia của đại diện Đảng ủy Viện, Bí thư các chi bộ trong viện cùng các đảng viên của Chi bộ Tạp chí Quản lý Kinh tế.

03/07/2015

Đại hội Chi bộ Ban Chính sách Phát triển Nông thôn, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2018

Thực hiện hướng dẫn số 30-HD/ĐUVQL ngày 19/5/2015 của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, sáng ngày 28/5/2015, Chi bộ Ban Chính sách Phát triển Nông thôn, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2018. Đại hội có sự tham gia của đại diện Đảng ủy Viện, Bí thư các chi bộ trong viện cùng các đảng viên của Chi bộ Ban Chính sách Phát triển Nông thôn.

03/07/2015

Đại hội Chi bộ Ban Chính sách Dịch vụ công, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2018

Thực hiện hướng dẫn số 30-HD/ĐUVQL ngày 19/5/2015 của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, sáng ngày 28/5/2015, Chi bộ Ban Chính sách Dịch vụ công, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2018. Đại hội có sự tham gia của đại diện Đảng ủy Viện, Bí thư các chi bộ trong viện cùng các đảng viên của Chi bộ Ban Chính sách Dịch vụ công.

03/07/2015

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thông tin - Tư liệu, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2018

Thực hiện hướng dẫn số 30-HD/ĐUVQL ngày 19/5/2015 của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, sáng ngày 28/5/2015, Chi bộ Trung tâm Thông tin - Tư liệu, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2018. Đại hội có sự tham gia của đại diện Đảng ủy Viện, Bí thư các chi bộ trong viện cùng các đảng viên của Chi bộ Trung tâm Thông tin - Tư liệu.

03/07/2015

Đại hội Chi bộ Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2018

Thực hiện hướng dẫn số 30-HD/ĐUVQL ngày 19/5/2015 của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, ngày 27/5/2015, Chi bộ Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2018. Đại hội có sự tham gia của đại diện Đảng ủy Viện, Bí thư các chi bộ trong viện cùng các đảng viên của Chi bộ Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo.

03/07/2015

Đại hội Chi bộ Ban Chính sách Đầu tư, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2018

Thực hiện hướng dẫn số 30-HD/ĐUVQL ngày 19/5/2015 của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, sáng ngày 25/5/2015, Chi bộ Ban Chính sách Đầu tư, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2018. Đại hội có sự tham gia của đại diện Đảng ủy Viện, Bí thư các chi bộ trong viện cùng các đảng viên của Chi bộ Ban Chính sách Đầu tư.

26/06/2015