Đào tạo tư vấn

Tập huấn về Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên

Thực hiện hoạt động của Dự án VIE 01/025 trong việc hỗ trợ nâng cao kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp thuộc các khu vực kinh tế và cán bộ quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh trong cả nước, trong hai ngày 15 và 16 tháng 3 năm 2006, tại tỉnh Thái Nguyên, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, UBND, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức khóa tập huấn về nội dung Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Đầu tư 2005 đã được Quốc hội Khóa XI thông qua.

17/03/2006