Hội nghị hội thảo

Hội thảo về: "Ảnh hưởng của chính sách nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản tới phát triển bền vững ở Việt Nam"

Ngày 23/12/2005, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã tổ chức hội thảo kết thúc đề tài "Ảnh hưởng của chính sách nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản tới phát triển bền vững ở Việt Nam" trong khuôn khổ Dự án VIE/01/021: "Hỗ trợ xây dựng và thực hiện Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam".

23/12/2005

Hội thảo về: "Ảnh hưởng của chính sách nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản tới phát triển bền vững ở Việt Nam"

Hội thảo về: "Ảnh hưởng của chính sách nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản tới phát triển bền vững ở Việt Nam" vào ngày 23 tháng 12 năm 2005 tại Hà Nội.

23/12/2005

Hội thảo về "Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu trên cơ sở giảm chi phí"

Trong 2 ngày 1 và 2/12/2005, tại Đà Nẵng, Viện NCQLKTTƯ đã tổ chức Hội thảo "Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu trên cơ sở giảm chi phí" do Tổ chức Sida Thụy điển tài trợ. Nội dung của Hội thảo bao gồm báo cáo của ba nước Việt nam, Lào, Cambodia về vấn đề chi phí xuất khẩu, các chính sách liên quan và giải pháp giảm chi phí xuất khẩu, và báo cáo của các chuyên gia Singapore về kinh nghiệm Châu Á.

05/12/2005

Hội thảo về “Ảnh hưởng của chính sách nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản tới phát triển bền vững ở Việt Nam”

Ngày 1/11/2005, trong khuôn khổ Dự án VIE/01/021 “Hỗ trợ xây dựng và thực hiện chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam“, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào kết quả nghiên cứu đề tài “Ảnh hưởng của chính sách nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản tới phát triển bền vững ở Việt Nam”.

02/11/2005

Hội thảo về "Xây dựng và hòan thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam"

Ngày 12/10/2005, được sự hỗ trợ của Dự án “Nâng cao năng lực nghiên cứu chính sách” do Sida (Thụy Điển), Viện Nghiên cứu QLKTTW tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu “Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam”.

13/10/2005

Hội thảo “Chính sách thúc đẩy đầu tư vào thị trường bất động sản”

Vào ngày 5/10/2005, tại TP. Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW phối hợp với Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tài trợ của CEG, Australia, đã tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu của Dự án CEG-CIEM: "Chính sách thu hút đầu tư vào thị trường bất động sản".

06/10/2005

Hội thảo về "Hậu cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước"

Hội thảo báo cáo kết quả cuộc điều tra khảo sát và nghiên cứu về "Hậu cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, thực trạng và triển vọng cổ phần hoá, chính sách tài chính và lao động trong và sau cổ phần hoá" vào ngày 22 tháng 9 năm 2005 tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

23/09/2005

Hội thảo về "Góp ý cho dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư chung"

Ngày 20 tháng 9 năm 2005, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã phối hợp với UBND Tỉnh Hà Tây tổ chức cuộc hội thảo lấy ý kiến góp ý cho dự thảo nghị định hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo luật đầu tư chung. Hội thảo đã tập trung vào những vấn đề như đối tượng ưu đãi đầu tư; điều kiện được hưởng ưu đãi đầu tư; ưu đãi miễn thuế nhập khẩu; ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn, giảm thuế tiền sử dụng đất; miễn tiền thuê đất; trách nhiệm thực hiện thủ tục ưu đãi đầu tư; thủ tục giải quyết miễn thuế nhập khẩu,v.v.Dưới đây là tóm tắt những vấn đề chính từ hội thảo này.

21/09/2005

Hội thảo về "Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới tăng trưởng ở Việt Nam"

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ Nghiên cứu về “Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới tăng trưởng kinh tế ở Việt nam” do Ban Khoa học quản lý thực hiện trong thời gian từ tháng 6 năm 2004 đến tháng 5/2005. Đây là hội thảo cuối cùng nhằm công bố rộng rãi kết quả nghiên cứu. Ngoài báo cáo chính, trong hội thảo này còn có 3 báo cáo tham luận của Cục Đầu tưnước ngoài-Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam, Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Khoa học Công nghệ-Bộ Khoa học Công nghệnhằm làm rõ và khẳng định thêm cho kết quả nghiên cứu.

16/09/2005

Hội thảo về "Góp ý Dự thảo Nghị định hướng dẫn chuyển đổi công ty nhà nước sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp"

Ngày 9 tháng 9 năm 2005, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức buổi Hội thảo về "Góp ý Dự thảo Nghị định hướng dẫn chuyển đổi công ty nhà nước sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp" . Tại Hội thảo, ông Trần Tiến Cường, Trưởng ban Doanh nghiệp, Viện NCQLKTTW, trình bày tóm tắt những nội dung chủ yếu của Dự thảo Nghị định hướng dẫn chuyển đổi công ty nhà nước sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp với những nội dung chủ yếu sau:

09/09/2005