Hội thảo

Phát triển các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế nhiều thành phần

Tham luận tại Hội thảo “Phát triển kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam hiện nay: thực trạng và giải pháp” - CIEM

19/03/2006

Một số ý kiến về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta

Tham luận tại Hội thảo “Phát triển kinh tế nhiều thành phầnở Việt Nam hiện nay: thực trạng và giải pháp” - CIEM

19/03/2006

Những yếu tố bất lợi đối với môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp dân doanh và một số đề xuất

Tham luận tại Hội thảo “Phát triển kinh tế nhiều thành phầnở Việt Nam hiện nay: thực trạng và giải pháp” - CIEM

19/03/2006

Vị trí, vai trò và xu hướng phát triển của các thành phần kinh tế ở Việt Nam

Tham luận tại Hội thảo “Phát triển kinh tế nhiều thành phầnở Việt Nam hiện nay: thực trạng và giải pháp” - CIEM

19/03/2006

Cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng thực hiện Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

Tham luận tại Hội thảo “Phát triển kinh tế nhiều thành phầnở Việt Nam hiện nay: thực trạng và giải pháp” - CIEM

19/03/2006