Hội thảo

Hội thảo: "Các yếu tố tác động đến quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn Việt Nam"

Ngày 23 tháng 3 năm 2006, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW phối hợp với Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, dự án MISPA (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức cuộc hội thảo cuối kỳ đề tài: “Các yếu tố tác động đến quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn Việt Nam" do Nhóm nghiên cứu của Ban Nghiên cứu Khoa học Quản lý kinh tế thực hiện. Tham dự cuộc hội thảo có hơn 50 đại biểu của Ban Kinh tế TƯ Đảng, Văn Phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, Viện Khoa học lao động và xã hội (Bộ LĐ-TBXH), Viện nghiên cứu Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ, Đại học Kinh tế Quốc dân v.v... TS. Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn khai mạc hội thảo. TS. Lê Xuân Bá, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW, chủ nhiệm đề tài, giới thiệu về đề tài nêu rõ mục tiêu và ý nghĩa của báo cáo nghiên cứu.

24/03/2006

Phát triển các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế nhiều thành phần

Tham luận tại Hội thảo “Phát triển kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam hiện nay: thực trạng và giải pháp” - CIEM

19/03/2006

Một số ý kiến về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta

Tham luận tại Hội thảo “Phát triển kinh tế nhiều thành phầnở Việt Nam hiện nay: thực trạng và giải pháp” - CIEM

19/03/2006

Những yếu tố bất lợi đối với môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp dân doanh và một số đề xuất

Tham luận tại Hội thảo “Phát triển kinh tế nhiều thành phầnở Việt Nam hiện nay: thực trạng và giải pháp” - CIEM

19/03/2006

Vị trí, vai trò và xu hướng phát triển của các thành phần kinh tế ở Việt Nam

Tham luận tại Hội thảo “Phát triển kinh tế nhiều thành phầnở Việt Nam hiện nay: thực trạng và giải pháp” - CIEM

19/03/2006