Dự thảo văn bản QPPL

Soạn thảo dự thảo Nghị định 59/2002/NĐ-CP

Nghị định bãi bỏ một số giấy phép và thay thế một số giấy phép bằng phương thức quản lý khác.

18/03/2011

Soạn thảo dự thảo Nghị định số 49/2002/NĐ-CP...

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều đối với Nghị định 103/CP.

18/03/2011

Soạn thảo dự thảo Nghị định 35/2002/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 51/1999/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

Thực hiện Nghị định 51/1999/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi), nhiều địa phương đã thực hiện tốt, phát huy được mọi tiềm năng của nhân dân cho đầu tư phát triển kinh tế. Tuy nhiên, kết quả tổng kết qua một số năm thực hiện đã phát hiện nhiều yếu tố mới, đòi hỏi phải được bổ sung hoặc điều chỉnh. Cụ thể:

18/03/2011

Soạn thảo dự thảo Chỉ thị số 17/2002/CT/TTg, ngày 2-8-2002 của Thủ Tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật DN

Nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX và triển khai cụ thể khoản 3 Nghị quyết số 07/2002/NQ-CP của Chính phủ

18/03/2011

Soạn thảo dự thảo Thông tư số 01/2002/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 28 tháng 1 năm 2002

Soạn thảo dự thảo Thông tư số 01/2002/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 28 tháng 1 năm 2002 về hướng dẫn quy trình chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

18/03/2011