Dự thảo văn bản QPPL

Góp ý Dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự (Sửa đổi) để cải thiện môi trường kinh doanh theo Nghị quyết 19 của Chính phủ

Cổng thông tin điện tử Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương xin đăng tải toàn văn Góp ý Dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự (Sửa đổi) để cải thiện môi trường kinh doanh theo Nghị quyết 19 của Chính phủ.

22/10/2015

Dự thảo Thông tư ban hành một số biểu mẫu về doanh nghiệp xã hội

Cổng thông tin điện tử Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương xin đăng tải toàn văn Dự thảo Thông tư ban hành một số biểu mẫu về doanh nghiệp xã hội.

12/10/2015

Dự thảo (lần 5) Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

Cổng thông tin điện tử Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương xin đăng tải toàn văn Dự thảo (lần 5) Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

11/09/2015

Danh mục các điều kiện kinh doanh được quy định tại các Thông tư/Quyết định của Bộ

Cổng thông tin điện tử Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương xin đăng tải toàn văn Danh mục các điều kiện kinh doanh được quy định tại các Thông tư/Quyết định của Bộ theo 16 lĩnh vực  (tính đến ngày 30/6/2015).

22/07/2015

Dự thảo (lần 4) Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

Cổng thông tin điện tử Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương xin đăng tải toàn văn Dự thảo (lần 4) Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

26/05/2015

Dự thảo (lần 3) Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

Cổng thông tin điện tử Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương xin đăng tải toàn văn Dự thảo (lần 3) Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

07/04/2015

Dự thảo (lần 2) Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

Cổng thông tin điện tử Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương xin đăng tải toàn văn Dự thảo (lần 2) Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

20/03/2015

Dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

Cổng thông tin điện tử Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương xin đăng tải toàn văn Dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

10/03/2015

Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Trang tin điện tử Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương xin đăng tải toàn văn Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

12/02/2014