Nghiên cứu

Đề án "Cơ chế chính sách đồng bộ thúc đẩy đầu tư đổi mới công nghệ và ứng dụng công nghệ cao" trình Chính phủ

Đề án nhằm mục tiêu kiến nghị những cơ chế, chính sách và giải pháp đồng bộ thúc đẩy đầu tư đổi mới công nghệ và ứng dụng công nghệ cao. Nội dung chính của Đề án được thể hiện trong ba phần.

18/03/2011

Báo cáo thẩm định năng lực cạnh tranh ASEAN trình Văn phòng Chính phủ, Bộ Thương mại (9/2003)

Báo cáo phân tích các kiến nghị dự kiến đưa ra trong Hội nghị cấp Bộ trưởng và nguyên thủ các nước ASEAN, về phương hướng cải cách hoạt động của ASEAN trong hai thập kỷ tới.

18/03/2011

Đề án "Tăng cường đầu tư và trợ phát triển chính thức trong quan hệ hợp tác giữa ASEAN và khối hợp tác kinh tế Úc - New Zealand" (2001) báo cáo Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quôc tế

Báo cáo nghiên cứu khả năng mở rộng hợp tác về đầu tư và hỗ trợ phát triển chính thức giũa Việt Nam với khối hợp tác kinh tế úc - New Zealand trong khuôn khổ hợp tác với ASEAN; thế mạnh của từng đối tác và khả năng bổ sung cho nền kinh tế Việt Nam khi hình thành khu thương mại tự do AFTA.

18/03/2011

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương đảng Khoá IX

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương đảng Khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân ban hành kèm theo Quyết định số 94/2002/QĐ-TTg ngày 17/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ

18/03/2011

Soạn thảo dự thảo Nghị định 59/2002/NĐ-CP

Nghị định bãi bỏ một số giấy phép và thay thế một số giấy phép bằng phương thức quản lý khác.

18/03/2011

Đề án năm 2000

Đề án " Cơ chế thị trường và sự quản lý của Nhà nước", phục vụ Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX.

18/03/2011

Soạn thảo dự thảo Nghị định số 49/2002/NĐ-CP...

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều đối với Nghị định 103/CP.

18/03/2011

Đề án "Cơ chế chính sách đồng bộ thúc đẩy đầu tư đổi mới công nghệ và ứng dụng công nghệ cao" trình Chính phủ

Đề án nhằm mục tiêu kiến nghị những cơ chế, chính sách và giải pháp đồng bộ thúc đẩy đầu tư đổi mới công nghệ và ứng dụng công nghệ cao. Nội dung chính của Đề án được thể hiện trong ba phần

18/03/2011

Soạn thảo dự thảo Nghị định 35/2002/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 51/1999/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

Thực hiện Nghị định 51/1999/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi), nhiều địa phương đã thực hiện tốt, phát huy được mọi tiềm năng của nhân dân cho đầu tư phát triển kinh tế. Tuy nhiên, kết quả tổng kết qua một số năm thực hiện đã phát hiện nhiều yếu tố mới, đòi hỏi phải được bổ sung hoặc điều chỉnh. Cụ thể:

18/03/2011