Nghiên cứu

Đề án "Phát triển và hoàn thiện thị trường vốn và thị trường tiền tệ ở Việt Nam" trình Chính phủ và Bộ Chính trị

Mục tiêu của Đề án là tổng hợp những lý luận chung về phát triển thị trường tài chính hiệu quả, học hỏi những kinh nghiệm thành công và thất bại trong phát triển thị trường tài chính ở các nước đang phát triển (nhất là ở khu vực Đông Á) và chuyển đổi (đặc biệt là Trung Quốc) và đánh giá thực trạng thị trường tiền tệ và thị trường vốn ở Việt Nam. Trên cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và thực trạng hệ thống và thị trường tài chính ở nước ta, Đề án đưa ra những khuyến nghị chính sách nhằm hoàn thiện và phát triển thị trường tiền tệ và thị trường vốn ở nước ta trong giai đoạn mới.

18/03/2011

Đề án "Đổi mới công tác Kế hoạch hoá" trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tiếp tục nghiên cứu vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường làm cơ sở cho việc đổi mới công tác kế hoạch hoá. Trên cơ sở phân tích thực trạng công tác kế hoạch hoá ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế, Đề án đã tập trung vào xử lý một số vấn đề chủ yếu như : phân cấp trong công tác kế hoạch hoá; xác định nội dung kế hoạch chủ yếu ở các cấp; quy trình lập, thực hiện và giám sát thực hiện chiến lược, quy hoạch và kế hoạch; phối hợp giữa các cấp và cơ quan đồng cấp trong công tác kế hoạch. Một phần kết quả của Đề án đã được đưa vào áp dụng trong thời gian qua.

18/03/2011

Đề án "Tập đoàn kinh tế" trình Chính phủ

Đề án chuẩn bị để trình Chính phủ trong Quý IV năm 2003. Mục tiêu của Đề án nhằm làm rõ các đặc điểm, bản chất của tập đoàn kinh tế, các yếu tố ảnh hưởng đến tập đoàn, từ đó đề xuất các quan điểm, nguyên tắc và phương pháp hình thành các tập đoàn, các chính sách, giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổng công ty đã được dự kiến hoặc các tổng công ty có tiềm năng chuyển thành các tập đoàn kinh tế.

18/03/2011

Báo cáo thẩm định năng lực cạnh tranh ASEAN trình Văn phòng Chính phủ, Bộ Thương mại (9/2003

Báo cáo phân tích các kiến nghị dự kiến đưa ra trong Hội nghị cấp Bộ trưởng và nguyên thủ các nước ASEAN, về phương hướng cải cách hoạt động của ASEAN trong hai thập kỷ tới.

18/03/2011

Đề án "Nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hoá dịch vụ Việt Nam"

Đề án đi sâu phân tích về hiện trạng năng lực cạnh tranh Quốc gia trong đó tập trung vào 8 yếu tố cấu thành là : Thể chế nhà nước; Vai trò của Chính phủ; Độ mở của nền kinh tế; Hệ thống tài chính, tiền tệ; Kết cấu hạ tầng; Khoa học công nghệ; Lao động và Năng lực cạnh tranh của DN. Từ đó kiến nghị các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia theo hướng Hoàn thiện thể chế và phương thức điều hành kinh tế của Chính phủ; Hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh tế vĩ mô và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Giảm chi phí kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ

18/03/2011