Nghiên cứu

Soạn thảo dự thảo Nghị định 35/2002/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 51/1999/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

Thực hiện Nghị định 51/1999/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi), nhiều địa phương đã thực hiện tốt, phát huy được mọi tiềm năng của nhân dân cho đầu tư phát triển kinh tế. Tuy nhiên, kết quả tổng kết qua một số năm thực hiện đã phát hiện nhiều yếu tố mới, đòi hỏi phải được bổ sung hoặc điều chỉnh. Cụ thể:

18/03/2011

Đề án "Phát triển và hoàn thiện thị trường vốn và thị trường tiền tệ ở Việt Nam" trình Chính phủ và Bộ Chính trị

Mục tiêu của Đề án là tổng hợp những lý luận chung về phát triển thị trường tài chính hiệu quả, học hỏi những kinh nghiệm thành công và thất bại trong phát triển thị trường tài chính ở các nước đang phát triển...

18/03/2011

Soạn thảo dự thảo Chỉ thị số 17/2002/CT/TTg, ngày 2-8-2002 của Thủ Tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật DN

Nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX và triển khai cụ thể khoản 3 Nghị quyết số 07/2002/NQ-CP của Chính phủ

18/03/2011

Soạn thảo dự thảo Thông tư số 01/2002/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 28 tháng 1 năm 2002

Soạn thảo dự thảo Thông tư số 01/2002/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 28 tháng 1 năm 2002 về hướng dẫn quy trình chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

18/03/2011

Soạn thảo Dự án Luật Doanh nghiệp Nhà nước (sửa đổi)

Chính phủ đã giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW) chủ trì xây dựng dự án Luật DNNN (sửa đổi). Việc sửa đổi Luật DNNN được tiến hành theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá IX. Mục tiêu sửa Luật là nhằm khắc phục các tồn tại, bất cập của Luật sau 8 năm áp dụng; đồng thời để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp và bình đẳng của doanh nghiệp nhà nước và của các doanh nghiệp khác trong kinh doanh, tăng cường vai trò của chủ sở hữu Nhà nước và hiệu lực quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước.

18/03/2011

Soạn thảo Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Thực hiện Nghị quyết số 12/2002/QH 11 của Quốc hội khoá XI về chương trình xây dựng Luật và Pháp lệnh của Quốc hội khoá XI, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan nghiên cứu xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật HTX hiện hành. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW được Bộ giao chủ trì Tổ biên tập Dự thảo Luật này.

18/03/2011

Soạn thảo dự thảo Nghị định số 63/2001/NĐ-CP

Soạn thảo dự thảo Nghị định số 63/2001/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 9 năm 2001 về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

18/03/2011

Soạn thảo dự thảo Chỉ thị số 17/2002/CT/TTg...

Nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX và triển khai cụ thể khoản 3 Nghị quyết số 07/2002/NQ-CP của Chính phủ

18/03/2011

Dự thảo Nghị định của Chính phủ về tổ chức quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ – công ty con.

Triển khai hướng dẫn thực hiện Luật DNNN đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003 và sẽ có hiệu lực từ 1/7/2004

18/03/2011

Soạn thảo dự thảo Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg

Để khuyến khích phát triển khu vực cửa khẩu biên giới, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 675/TTg ngày 18/9/1996 cho phép áp dụng thí điểm một số cơ chế chính sách ưu đãi tại khu vực cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh). Kể từ khi triển khai áp dụng chính sách này, bộ mặt về một khu vực cửa khẩu Móng Cái đã có nhiều biến đổi sâu sắc. Các chính sách này đã góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội trên địa bàn khu vực cửa khẩu phát triển nhanh hơn; đời sống dân cư được cải thiện và góp phần bảo vệ an ninh xã hội và an toàn biên giới. Sau sự thí điểm thành công các chính sách trên địa bàn khu vực cửa khẩu Móng Cái, tháng 1/1999 Thủ tướng Chính phủ đã tiếp tục cho phép mở rộng thí điểm thêm 7 khu vực cửa khẩu thuộc các tỉnh: Lạng Sơn, Lào Cai, Kiên Giang, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Tây Ninh và Kontum.

18/03/2011