Nghiên cứu

Soạn thảo dự thảo Chỉ thị số 29/2000/CT-TTg, ngày 31-12-2000 của Thủ Tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Luật DN

Nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc về một số quy định trong Luật chưa được hướng dẫn đầy đủ, cụ thể, cũng như việc phối hợp giữa các Bộ, ngành liên quan được chặt chẽ; để hiệu lực của Luật phát huy đầy đủ, thực sự đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2001 và những năm sau; đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, Chỉ thị của Thủ Tướng đã xác định 5 giải pháp tiếp tục thi hành Luật Doanh nghiệp.

18/03/2011

Soạn thảo dự thảo Thông tư số 01/2002/TT-BKH

Soạn thảo dự thảo Thông tư số 01/2002/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 28 tháng 1 năm 2002 về hướng dẫn quy trình chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

18/03/2011

Soạn thảo dự thảo Thông tư liên tịch 10/2000/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA

Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ Tư pháp, Ngoại giao và Công an, tiến hành nghiên cứu soạn thảo Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thủ tục đầu tư của các đối tượng có yếu tố nước ngoài phù hợp với Nghị định 51/1999/NĐ-CP.

18/03/2011

Soạn thảo Dự án Luật Doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 5, thông qua ngày 12-6-1999 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2000. Luật có 10 chương, 124 điều, thay thế Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp tư nhân năm 1990 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công ty và Luật DNTN ngày 22-6-1994

18/03/2011

Nghiên cứu vai trò của chính sách công nghiệp với tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam (Đề tài năm 2011)

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Hải Linh, Trung tâm Thông tin - tư liệu

16/03/2011

Tương tác giữa chính sách neo tỷ giá hối đoái, lạm phát và vấn đề đô la hóa: Một số giải pháp chính sách

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Tú Anh, Phó Trưởng  ban,  Ban Chính sách kinh tế vĩ mô

16/03/2011

Rủi ro trong sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình nông thôn ở Việt Nam: Thực trang và khuyến nghị chính sách

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thị Xuân Quỳnh, Nghiên cứu viên -  Ban Chính sách phát triển nông thôn

16/03/2011

Nhu cầu tín dụng nhà ở trên địa bàn đô thị Hà Nội: Các nhân tố tác động và hàm ý chính sách

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đinh Trọng Thắng, Phó Trưởng ban -  Ban Chính sách đầu tư

16/03/2011