Tạp chí Quản lý kinh tế

THƯMỜI VIẾT BÀI

Kính gửi:   Các cộng tác viên Tạp chí Quản lý kinh tế xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự cộng tác nhiệt tình của các cộng tác viên. Như đã biết, Tạp chí Quản lý kinh tế và Vietnam Economic Management Review của Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) là diễn đàn trao đổi các vấn đề lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm về quản lý kinh tế, nhất là các vấn đề cải cách kinh tế vĩ mô, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển bền vững. Tạp chí cũng cập nhật những thông tin chính thức về tình hình kinh tế Việt Nam. Đặc biệt, Tạp chí còn là kênh quan trọng giúp chuyển tải các quan điểm cải cách và phát triển kinh tế của các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách tới các bạn đọc trong và ngoài nước.

24/06/2015