Tạp chí Quản lý kinh tế

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGỪNG XUẤT BẢN TẠP CHÍ

THÔNG BÁO Về việc ngừng xuất bản Tạp chí Quản lý kinh tế Kính gửi: Quý Bạn đọc trên cả nước Căn cứ vào Quyết định số 42/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25 tháng 10 năm 2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tạp chí Quản lý kinh tế chấm dứt hoạt động kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2018. Xin được thông báo đến toàn thể Quý bạn đọc trên cả nước được biết.

01/01/2019

Số 91, tháng 11+12/2018

Số 91 (Tháng 11+12/2018)

26/11/2018