Dự án Ciem-Danida

Dự án nghiên cứu khối doanh nghiệp (giai đoạn cuối 2013-2014)

 

Cơ quan thực hiện dự án: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), Bộ Kế hoạch và Đầu tư  (MPI)

- Giám đốc dự án: Ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng, CIEM.

- Thời gian thực hiện: 2 năm, từ 2013 đến 2014.

- Tổng kinh phí: 4.5 triệu Cu-ron Đan Mạch.

- Nhà tài trợ: Cơ quan phát triển quốc tế Đan Mạch (DANIDA).

- Đối tác nước ngoài: Khoa Kinh tế, Trường Đại học Copenhagen (DOE)

- Đối tác trong nước: Viện Khoa học lao động và xã hội (ILSSA), Tổng cục Thống kê (GSO)

- Địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng, Hà Nội

- ĐT: +84-4-7339130/ Fax: 84-4-7347962

Mục tiêu trung hạn của dự án: Nâng cao năng lực nghiên cứu và phân tích phục vụ công tác hoạch định chính sách kinh tế tại Việt Nam.

Mục tiêu phát triển của dự án: Tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam và tạo công ăn việc làm.

Dự án bao gồm hai hợp phần:

Hợp phần 1: Nghiên cứu doanh nghiệp

Mục tiêu ngắn hạn: Nâng cao hiểu biết về động thái phát triển và năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân đặc biệt chú trọng vào công nghệ và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR).

Kết quả đầu ra:

  1. Có được bộ số liệu toàn diện cấp quốc gia về năng lực cạnh tranh và chuyển giao công nghệ, tình hình tham gia thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam.
  2. Phổ biến phân tích mang tính định hướng chính sách về năng lực cạnh tranh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Hợp phần 2: Nghiên cứu doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME).

Mục tiêu ngắn hạn: Nắm bắt được sự năng động của doanh nghiệp nhỏ và vừa chính thức và phi chính thức ở Việt Nam.  

Kết quả đầu ra:

       1.   Hoàn thành điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa và có được bộ số liệu điều tra.  

       2.   Phân tích mang tính định hướng chính sách về sự năng động và khó khăn của các doanh nghiệp sử dụng số liệu điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa 2013.