Đề tài NCKH cấp bộ

Tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng và đối với môi trường Việt Nam vì sự phát triển bền vững

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Đình Tài, Giám đốc Trung tâm Tư vấn quản lý và đào tạo

16/03/2009

Hoạt động sáp nhập và mua lại: Cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và kiến nghị chính sách cho Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lưu Minh Đức, Nghiên cứu viên - Ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh

16/03/2009

Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Lâm Hà, Nghiên cứu viên - Ban Cải cách và phát triển doanh nghiệp

16/03/2009

Vấn đề bồi thường trong thu hồi đất nông nghiệp ở Việt Nam: Thực trạng chính sách và giải pháp hoàn thiện

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Mạnh Hải, Phó Trưởng ban - Ban Chính sách dịch vụ công

16/03/2009

Năng lực tham gia của hộ nông dân đối với sản xuất nông sản hàng hoá: Cách tiếp cận từ chuỗi giá trị

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lưu Đức Khải, Phó Trưởng ban - Ban Chính sách phát triển kinh tế nông thôn

16/03/2009

Tái lập cân đối kinh tế vĩ mô trong và sau khủng hoảng: Kinh nghiệm và bài học

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trịnh Quang Long, Nghiên cứu viên - Ban Chính sách kinh tế vĩ mô

16/03/2009

Áp dụng phương pháp “đánh giá tác động pháp luật” (RIA) để nâng cao chất lượng quy định pháp luật ở Việt nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phan Đức Hiếu, Nghiên cứu viên -  Ban Nghiên cứu chính sách kinh tế vĩ mô

16/03/2008

Đổi mới nội dung và phương thức quản lý, giám sát của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước phù hợp với thể chế kinh tế thị trường và cam kết gia nhập WTO

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Tiến Cường, Trưởng ban - Ban Nghiên cứu chính sách cải cách và phát triển doanh nghiệp

16/03/2008

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNN&V) Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Kim Hào, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nghiệp nhà nước

16/03/2008