Đề tài NCKH cấp bộ

Nâng cao năng lực cạnh tranh của một số ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thanh Bình, Nghiên cứu viên chính -  Ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh

16/03/2010

Một số chính sách chủ yếu phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đinh Xuân Nghiêm, Nghiên cứu viên - Ban Chính sách phát triển nông thôn

16/03/2010

Các nhân tố tác động đến quá trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam – Đánh giá định lượng qua điều tra của DANIDA 2005-2009

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trịnh Đức Chiều, Nghiên cứu viên - Ban Cải cách và phát triển doanh nghiệp

16/03/2010

Khung pháp lý đối với các tổ chức sự nghiệp ngoài công lập: Luận cứ, kinh nghiệp quốc tế và kiến nghị cho Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Ngô Minh Tuấn, Nghiên cứu viên - Ban Chính sách dịch vụ công

16/03/2010

Chính sách và giải pháp thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Đình Tài, Giám đốc Trung tâm Tư vấn quản lý và đào tạo

16/03/2010

Cơ sở khoa học cho việc xây dựng chính sách phát triển vùng ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thanh Tùng, Chuyên viên - Ban Thể chế kinh tế

16/03/2010

Nghiên cứu hoàn thiện chính sách hỗ trợ đời sống người lao động (2009 -2010)

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đinh Văn Ân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

16/03/2010

Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lê Xuân Bá, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

16/03/2009

Nghiên cứu hoàn thiện các chính sách hỗ trợ đời sống người lao động

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đinh Văn Ân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

16/03/2009