Đề tài NCKH cấp bộ

Nghiên cứu thể chế thúc đẩy mua sắm công xanh ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: TS. Hồ Công Hoà - Phó Tổng Biên tập Phụ trách Tạp chí Quản lý kinh tế

09/04/2018