Đề tài NCKH cấp bộ

Cơ sở khoa học cho việc xây dựng chính sách phát triển vùng ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thanh Tùng, Chuyên viên - Ban Thể chế kinh tế

16/03/2010

Nghiên cứu hoàn thiện chính sách hỗ trợ đời sống người lao động (2009 -2010)

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đinh Văn Ân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

16/03/2010