Thư viện điện tử và các cơ sở dữ liệu

CSDL thư mục VLAS: https://lib.ciem.org.vn

CSDL sách điện tử và tạp chí tiếng Anh:  http://10.3.33.236/ebook

Cổng thông tin kinh tế Việt Nam: http:// www.vnep.ciem.org.vn