Tạp chí quản lý kinh tế

Điện thoại: +84 - 24-3743120

Chức năng, nhiệm vụ:

1.   Xuất bản và phát hành: Tạp chí quản lý kinh tế bằng tiếng Việt và tiếng Anh (Vietnam Economic Management Review), Bản tin, Phụ trương Tạp chí Quản lý kinh tế và các ấn phẩm, tài liệu nghiên cứu khác có liên quan tới quản lý kinh tế theo quy định của pháp luật;

2.   Tổ chức các hội nghị, hội thảo để trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới quản lý kinh tế theo cơ chế thị trường và phù hợp với các nguyên tắc hội nhập kinh tế quốc tế;

3.   Quản lý đội ngũ cán bộ, nhân viên, phóng viên thuộc biên chế, hợp đồng của Tạp chí theo Luật Báo chí; quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và theo Quyết định của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương; Tạp chí Quản lý kinh tế có con dấu riêng.

Lãnh đạo Tạp chí:

Phó Tổng Biên tập Phụ trách:  TS. Hồ Công Hoà  -  Tel.: 08043111; Email: hoconghoa@mpi.gov.vn                     

Danh sách cán bộ Tạp chí:

Bộ phận Biên tập và trị sự

- Ths. Nguyễn Thị Thu Huyền  Tel.: 0437341611; Email: huyenntt@mpi.gov.vn

- CN. Tô Ngọc Phan

- Ths. Nguyễn Kim Thanh   Tel.: 0437341611; Email: thanhnk@mpi.gov.vn

Thông tin liên hệ:

Tel.: +84 - 024-3743120

Email: tapchiqlkt@mpi.gov.vn