Trung tâm tư vấn quản lý và đào tạo

Điện thoại: +84 - 24-37331445

Chức năng, nhiệm vụ:

1.  Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo cán bộ quản lý kinh tế và là đầu mối thực hiện công tác đào tạo sau đại học theo quy định của pháp luật;

2.  Tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn về quản lý kinh tế theo yêu cầu của các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước;

3.  Nghiên cứu các vấn đề thực tiễn phục vụ cho công tác tư vấn và đào tạo về quản lý kinh tế;

4.  Thường trực Văn phòng Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nghiệp nhà nước;

5.  Thực hiện những nhiệm vụ khác liên quan đến tư vấn, quản lý và đào tạo.

Lãnh đạo Trung tâm:

Giám đốc: PGS.TS. Trần Công Sách                  Email: sachtc@mpi.gov.vn

Phó Giám đốc: Ths. Nguyễn Thị Lâm Hà

Trưởng phòng: CN. Nguyễn Anh Dũng

- Ths. Trần Quỳnh Hoa

- Ths. Đinh Khánh Lê

- CN. Thái Thị Hồng Thu


- Ths. Phạm Quang Trung