Trung tâm Tư vấn, đào tạo và thông tin tư liệu
Trung tâm Tư vấn, đào tạo và thông tin tư liệu

Điện thoại: +84 - 24-37331445

Chức năng, nhiệm vụ:

a. Làm đầu mối tổ chức thực hiện đào tạo tiến sĩ kinh tế của Viện theo quy định của pháp luật.

b. Thực hiện các hoạt động tư vấn và cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý kinh tế theo quy định.

c. Xây dựng hệ thống thông tin về quản lý kinh tế phục vụ hoạt động nghiên cứu của Viện và cung cấp thông tin kinh tế cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

d. Tổ chức biên soạn các ấn phẩm thông tin, công trình nghiên cứu khoa học, tài liệu nghiên cứu về quản lý kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh theo quy định của pháp luật.

e.Thực hiện hoạt động thư viện chuyên ngành về kinh tế; xây dựng và phát triển các cơ sở dữ liệu điện tử.

g. Quản lý và phát triển các hoạt động của Cổng thông tin điện tử của Viện.

 h.  Hợp tác trong nước và quốc tế về tư vấn, đào tạo và thông tin – tư liệu theo quy định của pháp luật.

  i. Cung cấp dịch vụ về thông tin kinh tế cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

  k.  Thực hiện nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

 

Lãnh đạo Trung tâm:

Giám đốc: TS. Nguyễn Hữu Thọ

Phó Giám đốc: Ths. Nguyễn Thị Phương Loan

Phó Giám đốc: Ths. Phạm Quang Trung

Danh sách cán bộ:

- Ths. Bùi Đức Chiến

-  CN. Nguyễn Anh Dũng

- Ths. Nguyễn Thị Lâm Hà

- CN. Hạ Thị Minh Hải

- Ths. Nguyễn Kim Thanh

- CN. Thái Thị Hồng Thu

- CN Lê Minh Châu

- TS. Nguyễn Diệu Linh

- Ths. Nguyễn Phương Thảo

- Ths. Tạ Xuân Quang