Ban Chính sách Đầu tư

Điện thoại: +84 - 08044131

Chức năng nhiệm vụ:

1.   Nghiên cứu cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về đầu tư;

2.   Nghiên cứu cơ chế, chính sách đầu tư công;

3.   Nghiên cứu cơ chế, chính sách thu hút và sử dụng vốn đầu tư xã hội;

4.   Nghiên cứu chế, chính sách về cơ cấu đầu tư;

5.   Nghiên cứu các vấn đề khác liên quan đến chính sách đầu tư.

Lãnh đạo Ban:

Trưởng ban : TS. Đinh Trọng Thắng           Email: trongthang@mpi.gov.vn

Phó Trưởng ban: Ths. Tạ Minh Thảo

- TS. Trần Tiến Dũng 

- Ths. Nguyễn Thị Huy


- CN. Nguyễn Thanh Huyền

- CN. Nguyễn Thị Hoa Ly

- CN. Phạm Phú Minh

- Ths. Nguyễn Văn Tùng