Ban Chính sách kinh tế vĩ mô

Điện thoại: +84 – 08044135

Chức năng, nhiệm vụ:

1.   Nghiên cứu chính sách kinh tế vĩ mô và dự  báo kinh tế vĩ mô;

2.   Nghiên cứu chính sách thương mại và các vấn đề liên quan đến chính sách thương mại;

3.   Nghiên cứu cơ chế, chính sách hội nhập kinh tế quốc tế;

4.   Nghiên cứu chính sách phát triển thị trường tài chính và  hệ thống tài chính;

5.   Nghiên cứu các vấn đề khác liên quan đến chính sách kinh tế vĩ mô và hộ nhập kinh tế  quốc tế.

Lãnh đạo Ban:

Trưởng ban: Ths. Nguyễn Anh Dương
      Email: aduong@mpi.gov.vn

Phó trưởng ban: Ths. Đinh Thị Thu Hằng

- CN. Lê Mai Anh

- Ths. Phạm Thiên Hoàng


- TS. Lê Hương Linh


- Ths. Trần Bình Minh


- Ths. Nguyễn Hải Thanh

- Ths. Đỗ Thị Nhân Thiên