Ban Chính sách dịch vụ công

Điện thoại: +84 - 08044460

Chức năng, nhiệm vụ:

1.   Nghiên cứu chính sách phát triển thị trường tài nguyên, thị trường lao động, thị trường khoa học công nghệ;

2.   Nghiên cứu cơ chế, chính sách phát triển các loại hình dịch vụ: dịch vụ môi trường, dịch vụ khoa học và công nghệ, dịch vụ xã hội;

3.   Nghiên cứu các vấn đề về phát triển bền vững;

4.   Nghiên cứu mô hình tổ chức và quản lý hoạt động cung ứng dịch vụ công phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam;

5.   Nghiên cứu những vấn đề khác liên quan đến chính sách dịch vụ công.

Lãnh đạo Ban:

Trưởng ban: TS. Nguyễn Mạnh Hải          Email: Nmhai@mpi.gov.vn

Phó Trưởng ban:  Ths. Ngô Minh Tuấn

Phó Trưởng ban:  Ths. Lưu Đức Khải 

Danh sách cán bộ Ban:

- CN. Nguyễn Hoàng Anh

- Ths. Hoàng Văn Cương

- Ths. Bế Thu Trang