Ban nghiên cứu chính sách phát triển kinh tế nông thôn

Điện thoại: +84 - 08044944

Chức năng, nhiệm vụ:

1.   Nghiên cứu chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp,nông thôn;

2.   Nghiên cứu các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, mô hình hợp tác trong nông thôn;

3.   Nghiên cứu chính sách xã hội, chính sách giảm nghèo trong nông thôn;

4.   Nghiên cứu chính sách bảo vệ môi trường ở nông thôn;

5.   Nghiên cứu những vấn đề khác liên quan đến chính sách phát triển nông thôn.

Lãnh đạo Ban:

Trưởng ban: TS. Đặng Thị Thu Hoài (Biệt phái sang Văn phòng Chính phủ)              Email: dangthuhoai@mpi.gov.vn

Phó Trưởng ban Phụ trách: TS. Nguyễn Hữu Thọ              Email: tho@mpi.gov.vn

Phó Trưởng ban: Ths. Lê Thị Xuân Quỳnh

Danh sách cán bộ Ban:

- Ths. Hoàng Xuân Diễm
- TS. Lê Mạnh Hùng
- Ths. Đinh Xuân Nghiêm
- CN. Đỗ Thị Thu Thủy