Ban Cải cách và phát triển doanh nghiệp

Điện thoại: +84 - 08043455

Chức năng, nhiệm vụ:a

1. Nghiên cứu chính sách phát triển các loại hình doanh nghiệp; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

2. Nghiên cứu cơ chế, chính sách đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

3. Nghiên cứu về quản trị doanh nghiệp; nghiên cứu mô hình tổ chức quản lý, các hình thức liên kết kinh tế, liên kết doanh nghiệp; cơ chế, chính sách mua, bán, sát nhập các loại hình doanh nghiệp;

4. Nghiên cứu cơ chế, chính sách quản lý nhà nước đối với các loại hình doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu;

5. Nghiên cứu những vấn đề khác về cải cách và phát triển doanh nghiệp.

Lãnh đạo Ban:

Trưởng ban: Ths. Phạm Đức Trung             Email: pdtrung@mpi.gov.vn

Phó Trưởng ban: Ths. Trịnh Đức Chiều

- CN. Đặng Thị Bồng

- CN. Phạm Thị Thanh Hồng

- Ths. Nguyễn Thành Tâm

- Ths. Nguyễn Văn Thịnh

- CN. Nguyễn Thị Minh Thu

- CN. Vũ Đoàn Minh Thuý