Ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh

Điện thoại: +84 - 08043670

Chức năng nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu các chính sách, quy định về điều kiện kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính cho doanh nghiệp;
2. Nghiên cứu và đề xuất các chính sách về hoàn thiện môi trường kinh doanh;
3. Nghiên cứu các chính sách tăng trưởng, chất lượng tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, ngành và doanh nghiệp;
4. Nghiên cứu các vấn đề khác liên quan đến môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh.

Lãnh đạo Ban:

Trưởng ban: Ths. Nguyễn Minh Thảo             Email: nthao@mpi.gov.vn

Phó trưởng ban: TS. Đặng Quang Vinh

- CN. Nguyễn Thị Kim Chi

- TS. Lưu Minh Đức

- Ths. Lê Phan

- CN. Nguyễn Việt Tùng

- Ths. Nguyễn Thị Huyền Trang

- CN. Hoàng Thị Hải Yến