Ban thể chế

Điện thoại: +84 - 08043684

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu vai trò, chức năng, nhiệm vụ, bộ máy tổ chức của Nhà nước và các vấn đề trong phân cấp trong quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

2. Nghiên cứu các vấn đề về thể chế kinh tế;

3. Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách phát triển kinh tế vùng và các khu kinh tế;

4. Nghiên cứu đổi mới công tác kế hoạch hóa; chủ trì tổng hợp cơ chế, chính sách phục vụ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm.

5. Nghiên cứu các vấn đề khác liên quan đến thể chế kinh tế.

Lãnh đạo Ban:

Trưởng ban: TS. Nguyễn Thị Luyến         Email: luyennt@mpi.gov.vn

Phó Trưởng ban: TS. Trần Thị Thu Hương

Phó Trưởng ban: Ths. Trần Trung Hiếu

- CN. Đỗ Trọng Hưng

- CN. Đỗ Thị Lê Mai

- Ths. Lê Minh Ngọc

- CN. Ngô Bảo Ngọc