Ban lãnh đạo Viện
Ban lãnh đạo Viện

 

 

Viện trưởng: TS. Trần Thị Hồng Minh
 
Điện thoại: 84-08044917
 
Email: hongminhtran@mpi.gov.vn

 

 

Phó Viện trưởng: PGS. TS. Trần Kim Chung

Điện thoại: 84-24-37341612

Email: trankimchung@mpi.gov.vn

 

Phó Viện trưởng: Ths. Phan Đức Hiếu

Điện thoại: 84-24-38456903

Email: hieu@mpi.gov.vn

Phó Viện trưởng: Ths. Nguyễn Hoa Cương 

Điện thoại: 84-08044134

Email: hoacuong@mpi.gov.vn