Ban lãnh đạo Viện
Ban lãnh đạo Viện

 

 

Viện trưởng: TS. Nguyễn Đình Cung

Điện thoại: 84-08044929

Email:cungnd@mpi.gov.vn

 

 

Phó Viện trưởng: PGS. TS. Trần Kim Chung

Điện thoại: 84-24-37341612

Email: trankimchung@mpi.gov.vn

Phó Viện trưởng: TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh

Điện thoại: 84-08044134

Email: tueanh@mpi.gov.vn

 

 

Phó Viện trưởng: Ths Phan Đức Hiếu

Điện thoại: 84-24-38456903

Email: hieu@mpi.gov.vn